Päivystys 24/7 | 044 725 5106 | petri.viteli@lahiputki-yhtiot.fi

TIETOSUOJASELOSTE

REKISTERIN NIMI

Lähiputki Tampere Oy:n asiakasrekisteri

REKISTERÖIDYT
Rekisterissämme käsitellään nykyisten ja entisten asiakkaidemme ja asiakasorganisaatioiden yhteyshenkilöiden henkilötietoja

REKISTERIN PITÄMISEN KÄYTTÖTARKOITUS JA PERUSTE

Rekisterimme käyttötarkoitus on asiakkuuksien ja sopimusten hallinta ja sopimusvelvoitteiden hoitaminen, asiakasrekisterin ylläpito ja kehittäminen sekä reklamaatioiden hallinta.

 

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot: henkilön etu- ja sukunimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä tiedot tehdyistä sopimuksista ja kaupoista.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEEET

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään tai organisaatiosta, jossa he työskentelevät.

HENKILÖTIETOJEN SUOJAAMINEN JA KÄSITTELYN RAJOITTAMINEN

Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on tallennettu ulkopuolisen palveluntarjoajan toiminnanohjausjärjestelmään, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtävien hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYAIKA

Asiakastiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin rekisteröity on asiakas ja sopimukseen perustuva reklamaatio/vastuuaika on voimassa. Lakiin perustuvat tietojen rekisteröinnit säilytetään vähintään lain määrittämän vähimmäissäilytysajan. Rekisterinpitäjän etuun perustuvat rekisteröinnit säilytetään vähintään niin kauan kuin etu, esimerkiksi saatava on olemassa.

TIETOJEN LUOVUTUS

Lähiputki Tampere Oy ei luovuta asiakasrekisterin tietoja pääsääntöisesti ulkopuolisille kolmansille tahoille. Poikkeuksena laskujen perintään siirtäminen. Henkilötietoja ei siirretä EU/ETA -alueen ulkopuolelle.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Rekisteröity voi antaa kanavakohtaisia suoramarkkinointia koskevia suostumuksia ja kieltoja. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää tietojen oikaisemista tai poistamista.

OIKEUS VALITTAA VALVONTAVIRANOMAISELLE

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta.

PAKOLLISET TIEDOT

Asiakkaan perustiedot ja yksilöintitiedot.

SEURAUS MIKÄLI TIETOJA EI LUOVUTETA

Asiakkuutta ei voida aloittaa ilman pakollisten tietojen luovutusta

TIETOJA SAADAAN MYÖS ASIAKASYRITYKSILTÄ, YHTEYDENOTTOLOMAKKEELTA JA ALIHANKKIJOILTA

Tietojen luovuttaja on asiakasyritys. joka ilmoittaa omia luottamus- ja toimihenkilötietoja.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT RISKIT

Henkilötietojen käsittelyyn ei liity merkittäviä tietoturvariskejä. Rekisterinpitäjä on varmistunut tietoturvasta suojaamalla rekisterit. Henkilötietojen käsittelijöitä on koulutettu ja ohjeistettu. Henkilötietoja käsittelevät vain henkilöt, joilla on siihen oikeus. Henkilötietoja käsittelevien kanssa on sovittu salassapidosta.

YHTEYDENOTOT

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen talous@lahiputki-yhtiot.fi tai kirjallisesti osoitteeseen Lähiputki Tampere Oy, Rasulankatu 7 C 20, 33730 Tampere.

MUUTOKSET TÄHÄN TIETOSUOJASELOSTEESEEN

Tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin. Tämä seloste on viimeksi päivitetty 21.5.2018